Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her på siden er de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du finder de enkelte spørgsmål ved at bruge kategorierne herunder.


Her har vi samlet en række nyttige vejledninger:

Vejledning - Læs dokumenter i e-boks (PDF)

Vejledning - Udfyld en klage digitalt i e-Boks (PDF)

Vejledning: Send digital post til AES (PDF)

Arbejdsulykker – generel information (PDF)

Erhvervssygdomme – generel information (PDF)

Behandling af personoplysninger


 • Spørgsmål om arbejdsskader

  • Jeg er kommet til skade under min uddannelse eller i aktivering, er det en arbejdsskade?

   Hvis du går i skole eller er under uddannelse, er du normalt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da du ikke udfører et egentligt arbejde under uddannelsen. Din skade vil derfor normalt ikke være en arbejdsskade.

   Der vil dog kunne forekomme situationer, hvor du som elev vil være omfattet af loven. Det afhænger af, hvad du foretager dig, når du kommer til skade. Fx vil du være omfattet af loven, hvis din uddannelse indeholder praktikperioder, enten lønnet eller ulønnet, på en almindelig arbejdsplads, og du under praktikopholdet udfører et reelt arbejde.Personer, som af kommunen er sendt i vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, er sikret.


  • Jeg har udført frivilligt arbejde, og er kommet til skade. Er det en arbejdsskade?

   Det kan godt være – det afhænger af, om du har udført frivilligt arbejde eller en frivillig indsats.

   Hvis du har udført frivilligt arbejde, kan din skade godt være en arbejdsskade.
   Hvis du har udført en frivillig indsats, er din skade ikke en arbejdsskade.

   Frivilligt arbejde
   Frivilligt arbejde betyder, at du udfører et reelt stykke arbejde, hvor der er en aftale mellem dig og arbejdsgiveren, der minder om et almindeligt ansættelsesforhold med løn. Det kan fx være en klar aftale mellem om hvordan og hvornår det frivillige arbejde skal udføres. Derudover skal arbejdet have en nytteværdi for den du laver det for. Det betyder fx at en anden skulle udføre arbejdet, hvis ikke du gjorde det.

   Eksempler på frivilligt arbejde er: arbejde ved indsamlinger, i genbrugsbutikker, i visse tilfælde figuranter ved katastrofeøvelser og forsøgspersoner.

   Frivillig indsats
   Frivillig indsats betyder, at det du udfører, er beskrevet så løst, at der ikke er tale om noget, der ligner et almindeligt ansættelsesforhold. Fx kan du selv bestemme, hvornår og hvordan du yder indsatsen. Derudover er der ikke en reel nytteværdig ved en frivillig indsats. Det gælder fx for besøgsvenner, hvor der ikke er en egentlig nytteværdi andet end socialt samvær.

   Eksempler på frivillig indsats er medlemmer af lokalråd under en kommune, besøgsvenner, brug af besøgshunde og forsøgspatienter.

   Frivillige i foreninger
   Hvis du er medlem af en forening og løser opgaver der ligger inden for foreningen formål og inden for, hvad man med rimelighed kan forvente af et foreningsmedlem, bliver det betragtet som en frivillig indsats - og du kan ikke få en skade anerkendt som arbejdsskade. Årsagen er, at du typisk ikke har udført opgaverne i et ansættelseslignende forhold, men ud af egen interesse og for at fremme foreningens formål. Det betyder, at en skade kun kan erstattes, hvis du eller din forening har tegnet en ulykkesforsikring.

   Hvis du løser opgaver der ligger uden for foreningens formål eller ud over, hvad man med rimelighed kan forvente af et foreningsmedlem, bliver det betragtet som frivilligt arbejde – og du vil godt kunne få en skade anerkendt som arbejdsskade. Det gælder også, hvis du ikke er medlem af en forening, men alligevel udfører en opgave for foreningen og kommer til skade. Årsagen er, at du typisk ikke har udført opgaverne med den samme egeninteresse eller for at fremme foreningens formål. Derfor er der tale om, at du er i et ansættelseslignende forhold, og du vil derfor kunne få skaden anderkendt som en arbejdsskade.

   Alle foreninger, der ønsker at sikre sine medlemmer mens de udfører opgaver for foreningen, har mulighed for at tegne en ulykkesforsikring, som dækker på arbejdsskadelignende vilkår.

   Læs mere:

   Kort om frivilligt arbejde og frivillig indsats (PDF)

   Uddybende om frivilligt arbejde og frivillig indsats (PDF)

   Om foreningers forpligtelse til at tegne arbejdsskadeforsikring for frivilligt arbejde (PDF)


  • Jeg har været involveret i et trafikuheld på vej til arbejde, er det en arbejdsskade?

   Skader der opstår på vej til og fra en fast arbejdsplads er ikke umiddelbart dækket af arbejdsskadeloven, fordi arbejdsgiver ikke har ansvaret for denne transport. Der kan dog være undtagelser fra denne regel.

   Læs mere:

   Transport til og fra arbejde.


  • Jeg har hjulpet min nabo og er kommet til skade, er det en arbejdsskade?

   Det kan det godt være. Man kan godt være dækket af arbejdsskadeloven, selvom arbejdet har varet en kort periode og været uden løn. Der kræver dog , at det er din nabo, der har bedt dig om at udføre arbejdet, og at arbejdet har et vist omfang.


  • Jeg er selvstændig – kan jeg få anerkendt en skade?

   Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller er som hovedregel ikke omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Fra 1. januar 2004 har selvstændige dog kunne sikre sig selv og medarbejdende ægtefælle ved at tegne arbejdsskadesikring i et forsikringsselskab og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Har du tegnet en forsikring, kan du altså godt få behandlet din skade.
  • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at jeg er blevet syg på grund af mit arbejde?

   Så er det vigtigt, at du går til din egen læge for at blive undersøgt og få fortalt om din mistanke. Din læge har pligt til at anmelde sygdommen, hvis han/hun mener, at den kan skyldes dit arbejde.
  • Skal man tegne arbejdsskadesikring for en au pair pige og andre, der yder hjælp i en privat husholdning (400 timers reglen)?

   Hvis en familie ansætter en au pair pige til at hjælpe med børnepasning og lettere arbejde i den private husholdning, skal der ikke tegnes arbejdsskadeforsikring, så længe arbejdet i den private husholdning ikke overstiger 400 timer i et kalenderår.
   Hvis familien også ansætter en gartner, en vinduespudser og/eller en chauffør og det samlede arbejde overstiger 400 timer i et kalenderår, så skal der tegnes lovpligtig arbejdsskadesikring for alle ansatte.

   Læs mere: Forsikringspligt for hjælp i private hjem
 • Spørgsmål om sagsbehandlingen og afgørelsen

  • Får jeg mine originale dokumenter retur

   Vi sender altid visse typer af originale dokumenter retur til afsenderen. Det gælder for eksempel fødselsattester, dåbsattester, vielsesattester og originale fotos. Du kan også få andre dokumenter retur, hvis du skriver det i dit brev. Det gælder også, hvis du sender USB-stik eller andre digitale medier til os. Vi opbevarer altid papirdokumenter i 8 uger efter, at vi har indscannet og journaliseret dem på sagen.
  • Hvor er min arbejdsskadesag, hvis jeg ikke kan finde den i Se Sag?

   Der kan være to grunde til, at du ikke kan se din sag i Se Sag. Enten er sagen endnu ikke sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og dermed oprettet som sag. Eller også har din arbejdsgivers forsikringsselskab vurderet, at sagen er en bagatelskade uden følger, og så er det ikke nødvendigt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen. Kontakt forsikringsselskabet, hvis du ønsker at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal behandle sagen.
  • Min skade er sket for mere end et år siden, er det for sent at anmelde?

   Som udgangspunkt skal din skade anmeldes senest et år efter, at skaden er sket. Der er dog mulighed for at se bort fra denne frist, men kun hvis en række kriterier er opfyldt. Det er derfor ikke nødvendigvis for sent, og hvis du anmelder, vil vi tage stilling til, om der er mulighed for at se bort fra fristen.  
  • Skal jeg anmelde vold eller overfald på arbejdspladsen til politiet, for at jeg kan få erstatning efter arbejdsskadesikringsloven?

   Svar: Nej. Du kan godt få erstatning efter arbejdsskadesikringsloven uden at anmelde overfaldet/volden til politiet. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kræver dog dokumentation for, at overfaldet eller voldsepisoden har fundet sted. Dette kan eksempelvis være ved, at din arbejdsgiver eller et vidne bekræfter overfaldet/volden, eller at det er indberettet på den sædvanlige måde på arbejdspladsen fx gennem en logbog.


  • Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver ikke anmelder?

   Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykken til forsikringsselskabet. Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder skaden til sit forsikringsselskab, kan du selv anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan du gøre under menupunktet selvbetjening. Er du medlem af et fagforbund, kan du få hjælp der.
  • Jeg har ventet rigtig længe, og det er meget belastende for mig – kan min sag ikke prioriteres?

   Da vi i øjeblikket har flere sager, end vi kan nå at behandle, prioriterer vi først de sager, der haster særligt på grund af helbredsmæssige eller økonomiske forhold.

   Hvis du mener, at din sag skal prioriteres, skal du sende information herom til os. Der skal således være dokumentation for, at netop din sag skal prioriteres foran andre, der har ventet lige så længe. 


  • Hvorfor tager det så lang tid at få en afgørelse om tab af erhvervsevne?

   Sager om tab af erhvervsevne er de mest komplicerede sager, vi behandler i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vi skal afvente at din tilstand er stabil, og så skal vi hente en masse oplysninger. Derfor er sagsbehandlingstiden for sager vedrørende tab af erhvervsevne længere end andre typer sager.

   Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i øjeblikket flere sager, end vi kan nå at behandle. Det betyder desværre, at sagsbehandlingstiden for en afgørelse om tab af erhvervsevne er ekstra lang. Vi gør alt, hvad vi kan, for at nedbringe ventetiden.  


  • Hvad betyder det, at min skade er stabil?

   Det betyder, at det ikke er sandsynligt, at din skade bliver hverken værre eller bedre.

  • Jeg har fået et brev, hvor der står, at jeg først vil få en afgørelse til næste år. Kan det virkelig passe?

   Desværre er sagsbehandlingstiden for sager vedrørende tab af erhvervsevne stigende. Det skyldes, at vi har ophobet en mængde sager og derfor nu har fIere sager, end vi kan nå af lave. Vi gør alt, hvad vi kan for at afgøre din sag hurtigst muligt. I brevet har vi givet dig det bedste bud på, hvornår vi forventer en afgørelse.     


  • Jeg er blevet opereret. Har det betydning for, hvornår jeg får en afgørelse?

   Ja, det kan betyde at din sag bliver udskudt, da vi er nødt til at afvente, at din tilstand er stabil efter operationen. 


  • Hvorfor får jeg ikke noget at vide om, at min skade er anerkendt?

   I arbejdsskadeloven står der, at vi skal træffe samlede afgørelser. Det betyder, at vi ikke kan sende en afgørelse om, at din sag er anerkendt, uden at vi samtidig tager stilling til mén og i visse tilfælde tab af erhvervsevne. 


  • Der er revision i min sag, hvad betyder det?

   Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer en midlertidig afgørelse, hvis din situation på arbejdsmarkedet er uafklaret. I sager, hvor vi giver en midlertidig erstatning, sætter vi altid en dato for, hvornår vi kigger på sagen igen – en revision. Ved revisionen undersøger vi sagen igen og indhenter nye oplysninger. Alt efter oplysningernes karakter kan det betyde, at en eventuel erstatning bliver både større eller mindre. Vi sætter revision i sagen, til der kan træffes en endelig afgørelse.
  • Hvad sker der, hvis min arbejdsgivers forsikringsselskab klager?

   Hvis forsikringsselskabet er uenig i den afgørelse som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer, kan de anke. Deres anke har opsættende virkning. Det betyder, at forsikringsselskabet ikke skal udbetale eventuel erstatning før, at anken er behandlet. Ankestyrelsen behandler klagerne.
  • Kan jeg få hjælp af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at blive afklaret i kommunen?

   Nej, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ikke hjælpe dig med behandlingen af din kommunale sag, og vi har ikke indflydelse på de afgørelser, som din kommune træffer. Vi henter oplysninger fra din kommune, når vi skal vurdere dit tab af erhvervsevne. Oplysningerne bruger vi til at få viden om din situation på arbejdsmarkedet.
 • Spørgsmål om erstatning og dækning af behandlingsudgifter

  • Kan jeg få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

   Du kan ikke få dækket tabt arbejdsfortjeneste for den periode, hvor du ikke kan komme på arbejde på grund af din arbejdsskade. Det vil sige, at du ikke kan få dækket den løn du mister i din sygdomsperiode.

   Hvis vi beder dig om at gå til en undersøgelse hos en læge, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste i det tidsrum du er væk fra arbejdet på grund af lægeundersøgelsen.

   Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste her


  • Kan jeg få dækket udgifter til behandling og/eller genoptræning?

   Hvis en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, kan du i et vist omfang få dækket udgifter til behandling og/eller genoptræning. Det er et krav, at behandlingen i forvejen er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring. Du skal sende regningerne til din arbejdsgivers forsikringsselskab.


  • Kan jeg få et forskud af min erstatning (sikkert tab af erhvervsevne)?

   Du har i helt særlige tilfælde mulighed for at få et forskud af din erstatning for tab af erhvervsevne. Det kalder vi ”sikkert tab af erhvervsevne”. Det kræver, at din helbredsmæssige og erhvervsmæssige situation er tilstrækkeligt afklaret og er særligt aktuelt for dig, der er ansat i fleksjob. Er du under revalidering/uddannelse, modtager ledighedsydelse eller sygedagpenge, vil du som udgangspunkt ikke have mulighed for at få udbetalt et forskud. Skriv til os, hvis du ønsker, at vi skal tage stilling til sikkert tab af erhvervsevne i din sag. 


  • Skal jeg betale skat af min erstatning?

   Det afhænger af, hvordan din erstatning bliver udbetalt. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne er skattepligtig, mens en engangserstatning ikke er skattepligtig.
  • Bliver jeg modregnet i mine kommunale ydelser, hvis jeg får en erstatning?

   Ja, der kan ske modregning i visse tilfælde, fx hvis du modtager ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse. Kontakt din kommune, og få svar på, hvilken betydning en erstatning vil have for dig.

   Hvis vi træffer afgørelse med tilbagevirkende kraft, vil din kommune muligvis have krav på refusion fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, inden erstatningen kan udbetales. 


  • Er min erstatning for mén kreditorbeskyttet?

   Nej. Hvis du ønsker at erstatningen skal kreditorbeskyttes, skal du oprette en særlig kreditorbeskyttet konto. Du kan få hjælp af din bank.
  • Hvornår udbetales min erstatning?

   Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen, og det skal normalt ske senest fire uger efter, at afgørelsen er truffet. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet. Hvis forsikringsselskabet anker vores afgørelse, bliver udbetalingen udsat, så længe anken behandles . Hvis du vil vide mere om udbetaling af din erstatning, kan du kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab.


  • Kan jeg få penge for svie og smerte?

   Nej ikke efter arbejdsskadeloven. Du kan kun få godtgørelse for mén, som er varige. Forbigående smerter og gener, kan du ikke få kompensation for.
 • Spørgsmål om e-Boks

  • Jeg har problemer med jeres breve i e-Boks. Hvad gør jeg?

   Desværre kan du opleve, at få et brev fra os i din e-Boks, hvor nogle af siderne er blanke. Det skyldes et teknisk problem hos e-Boks.

   Der er flere løsninger:

   - E-Boks har lavet en hjælpeside med forslag til hvad du kan gøre, hvis du oplever blanke sider. Du finder hjælpesiden ved at logge ind på din e-Boks, og klikke på knappen "Hjælp" øverst på skærmen.

   - En anden mulighed er, at gemme vores brev som PDF-fil på din computer. Det gør du ved at logge ind på e-Boks, og klikke på brevet fra os. Herefter klikker du på knappen "Gem" øverst på skærmen. Nu får du mulighed for at gemme brevet på din computer, hvorfra du kan åbne det. Nu burde du kunne læse alle sider i brevet.

   - Du kan også se vores brev via Se Sag på vores hjemmeside. Du skal blot logge ind på Se Sag med dit NemID.

   - Hvis du fortsat har problemer med at se vores brev i e-Boks, skal du kontakte e-Boks brugersupport.