Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vilkår for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings besvarelse af spørgsmål som følge af Højesterets kendelser afsagt den 21. september 2007

Det følger af Højesterets kendelser af 21. september 2007, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke skal besvare spørgsmål om, fra hvornår det var muligt midlertidigt eller varigt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, fordi det er en retlig vurdering, men at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - på vilkår fastsat af styrelsen og ikke med hjemmel i erstatningsansvarslovens § 10 - derimod kan tage stilling til, om det på nærmere angivne tidspunkter (datoer) var muligt midlertidigt eller varigt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har som følge af Højesterets kendelser af 21. september 2007 fastsat følgende vilkår for besvarelse af spørgsmål, om det på nærmere angivne tidspunkter var muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. erstatningsansvarslovens §§ 2 og 5.

Vilkår

  • Sagens parter kan anmode styrelsen om en udtalelse. Det er et krav, at skadelidte og skadevolder er enige i forelæggelsen. Det er ikke et krav, at udtalelsen skal bruges i forbindelse med en retssag

  • Sagens parter skal i anmodningen til styrelsen angive de datoer og sagsakter, som de ønsker styrelsen skal forholde sig til. Hvis det er akterne i en verserende eller tidligere privat erstatningssag eller arbejdsskadesag i styrelsen, skal dette anføres. Hvis det er på baggrund af andre sagsakter f.eks. en pensionssags eller en retssags akter, skal disse vedlægges anmodningen

  • De angivne datoer skal være konkrete og relevante. Styrelsen kan afslå at besvare spørgsmålene i den udstrækning, at de omgår Højesterets tilkendegivelser eller spørgetemaet udvides med andre spørgsmål, f.eks. at styrelsen også skal tage stilling til erhvervsevnetabets størrelse på de forskellige anførte datoer

  • Hvis der ønskes en vurdering af erhvervsevnetabet på et givent tidspunkt, skal dette ske som en almindelig forelæggelse efter erstatningsansvarslovens § 10.

  • For besvarelse af spørgsmål opkræves et særskilt gebyr på 7.100 kr. (2009-takst)

  • Styrelsen behandler sagerne fra den 1. januar 2008

Denne side er senest ændret den 18. januar 2016