Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

På denne side finder du de særlige regler for betaling af briller og kontaktlinser.

Der er følgende emner:

1. Maksimum for stel

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter en gang om året et maksimumbeløb for betaling af brillestel svarende til, hvad et brillestel af almindelig god kvalitet koster. (arbejdsskadelovens § 15, stk. 5)

Beløbet udgør 1.115 kroner i 2017.

Det er regningens dato og ikke skadens dato, der er afgørende for, med hvilket maksimumbeløb stellet kan betales. (Se tidligere satser).

1.1 Fravigelse fra maksimumbeløb for stel
Det fastsatte maksimumbeløb kan i særlige tilfælde fraviges.
For eksempel, hvis pågældende er nødt til at købe et dyrere stel på grund af allergi, eller hvis der er behov for letvægtsbriller.

Hvis de ødelagte briller er helt nye, erstattes brillestellet med et beløb svarende til prisen på det beskadigede, uanset at dette overstiger maksimum.

Efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis betragtes briller, som er under et år gamle, som nye.
Det skal dokumenteres, at brillerne er under et år gamle. For eksempel ved indsendelse af kvittering eller lignende for de beskadigede briller.

2. Glas

Udgiften til nye glas, af samme kvalitet som de beskadigede, erstattes fuldt ud, inklusive en eventuel ændret styrke.

Merudgiften til dobbeltslebne glas betales ikke, hvis de beskadigede glas var med enkelt styrke.Hvis kun 1 glas er beskadiget, betales for 2 nye glas, hvis optikeren vurderer, at det er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende resultat.
Det kan være tilfældet på grund af ændret styrke, eller fordi der er forudbestående antirefleksbehandling eller toning i det ubeskadigede glas.

3. Tilskud til briller

I dette afsnit beskrives den fremgangsmåde, som styrelsen benytter ved opgørelse af betaling for udgifter til ødelagte briller, men samme fremgangsmåde kan bruges ved betaling af andre hjælpemidler.

Eksempel 1
Forudsætninger for eksemplet:

Hvis ikke andet er anført, er der i hele afsnittet taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:


 

Samlet pris for nye briller:

 

 

 

 

3.600 kroner

 

 

 

 

Heraf udgør prisen på stel:

 

 

 

 

1.200 kroner

 

 

 

 

og prisen på glas:

 

 

 

 

2.400 kroner

 

 

 

Der ydes et tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" til glas.
For enkeltstyrkeglas er tilskuddet maksimalt 180 kroner per glas (2 x 180 = 360 kroner), og for flerstyrkeglas er tilskuddet maksimalt 340 kroner per glas (2 x 340 = 680 kroner). Det tilføjes, at det tilskud, der ydes fra anden side, ikke altid er specificeret ud på stel og glas.  

Når der ikke ydes tilskud
Da tilskadekomne ikke må opnå overkompensation, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først beregne størrelsen af den betaling, der højst kan ydes, hvis der ikke blev ydet tilskud fra anden side.

 

Stel:

 

 

 

 

1.025 kroner (stelmaksimum per 1. januar 2009)

 

 

 

 

Glas:

 

 

 

 

2.400 kroner (det fulde beløb)

 

 

 

 

I alt:

 

 

 

 

3.425 kroner

 

 

 

Under de nævnte forudsætninger kan der altså højst betales 3.425 kroner

Når tilskud er delt op i flere poster
Hvis tilskuddet fra anden side er delt op i flere poster, trækker man tilskuddet fra for hver post for sig.
I nedenstående eksempel med briller er der dog ikke fratrukket tilskud for flere poster samtidig, men der er eksempler med tilskud til både enkeltstyrkeglas og flerstyrkeglas.

Eksempel 1:

 

 

 

 

Stel

Glas (enkelt-styrkeglas x 2)

I alt

 

Samlet udgift

 

 

 

1.200

 

2.400

 

 

 

 

3.600

 

 

 

 

Tilskud

 

 

 

0

 

360

 

 

 

 

360

 

 

 

 

Maksimum med tilskud

 

 

 

1.025

 

2.040

 

 

 

 

3.065

 

 

 

Maksimum uden tilskud

1.025

 

2.400

 

 

 

 

3.425

 

 

 

Eksempel 2:

 

 

 

 

Stel

 

Glas (flerstyrkeglas x 2)

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

Samlet udgift

 

 

 

 

1.200

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

3.600

 

 

 

 

Tilskud

 

 

 

 

0

 

 

 

 

680

 

 

 

 

680

 

 

 

 

Maksimum med tilskud

 

 

 

 

1.025

 

 

 

 

1.720

 

 

 

 

2.745

 

 

 

 

Maksimum uden tilskud

 

 

 

 

1.025

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

3.425

 

 

 

Det maksimale beløb, som kan ydes efter tilskud fra anden side, er altså 3.065 kroner og 2.745 kroner.  

Når summen af udgiften til glas og vores stelmaksimum ikke overstiger udgiften til nye briller, bliver der ikke noget problem med overkompensation.

Standardtilskud fra Sygeforsikringen "Danmark":
Hvis der er ydet tilskud fra "Danmark", opgøres betalingen fra arbejdsskadesikringen som vist oven for, medmindre vi har fået oplyst, at der er tale om andet end et standardtilskud.
På samme måde beregner vi betalingen fra arbejdsskadesikringen, når der er tale om tilskud fra andre end Sygeforsikringen "Danmark".

Når tilskud ikke er delt op i flere poster
I adskillige sager forekommer den situation, at det er oplyst, at der er ydet et tilskud fra anden side til brillerne, men det er ikke oplyst, hvordan tilskuddet fordeler sig på henholdsvis stel og glas. I den situation trækkes tilskuddet fra den samlede udgift til nye briller.

 

Samlet udgift

 

 

 

 

3.600 kroner

 

 

 

 

Samlet tilskud

 

 

 

 

600 kroner

 

 

 

 

Faktisk udgift

 

 

 

 

3.000 kroner

 

 

 

Da maksimumbeløbet uden tilskud er 3.425 kroner, betaler arbejdsskadesikringen i ovenstående situation hele den faktiske udgift på 3.000 kroner.

Overkompensation: Hvis tilskuddet fra anden side er lavere, kan tilskadekomnes egen udgift overstige det maksimumbeløb, der kan betales af arbejdsskadesikringen.

 

Samlet udgift

 

 

 

 

3.600 kroner

 

 

 

 

Samlet tilskud

 

 

 

 

100 kroner

 

 

 

 

Faktisk udgift

 

 

 

 

3.500 kroner

 

 

 

I eksemplet er tilskuddet 100 kroner. Maksimum uden tilskud er 3.425 kroner.  

Arbejdsskadesikringen betaler i denne situation kun 3.425 kroner, da forsikringen højst kan betale summen af udgiften til glas og det gældende maksimum for stel. Standardtilskud fra Sygeforsikringen "Danmark":

Er der tale om tilskud fra Sygeforsikringen "danmark", og hvis det fremgår af tilskuddet, at der er ydet et standardtilskud. Så benytter styrelsen den i eksempel 1 og 2 beskrevne fremgangsmåde, også selvom tilskuddet ikke konkret er opdelt på stel og glas  

4. Solbriller

Solbriller med styrke betragtes som et hjælpemiddel og kan derfor erstattes, hvis de bliver beskadiget under arbejdet.

Solbriller uden styrke betales ikke, medmindre de er nødvendige som følge af en øjensygdom. Som hovedregel betragtes solbriller uden styrke som private effekter.

5. Arbejdsbriller og beskyttelsesbriller

Arbejdsbriller og beskyttelsesbriller som svejsebriller og skærmbriller kan ikke betales, da der typisk er tale om briller som arbejdsredskaber, som arbejdsgiveren har betalt.

Er sådanne briller anskaffet af den ansatte, og er brillerne nødvendige som følge af en øjensygdom, kan brillerne dog betales af arbejdsskadesikringen.

6. Reservebriller

Erstatning for ødelagte reservebriller kan ydes, hvis der på grund af arbejdets særlige art stilles krav om reservebriller.

Det kan for eksempel være tilfældet for togførere, skibsførere og andre, som ikke kan afbryde arbejdet.

Reservebriller er typisk en kopi af den almindelige brille, men kan være med en enkelt styrke eller være solbriller med styrke til udendørs brug.

7. Kontaktlinser

Kontaktlinser, som bliver beskadiget eller falder ud som følge af arbejdet, betales. Der betales dog kun for ét sæt kontaktlinser.

Hvis der anskaffes kontaktlinser i stedet for briller, betales ligeledes for ét sæt kontaktlinser.
Hvis den ansatte skifter til briller i stedet for kontaktlinser, betales for et par briller efter gældende retningslinier.
Hvis kontaktlinser, som betales hver måned, beskadiges eller tabes, betales det beløb, et sæt linser koster i en måned.

8. Synsprøve

Skal tilskadekomne betale for en ny synsprøve i forbindelse med anskaffelse af de nye briller eller kontaktlinser, bliver denne udgift også betalt efter § 15, stk. 2, som en følgeudgift.

9. Mere information

For mere information om udgifter til hjælpemidler se:

Denne side er senest ændret den 02. januar 2017