Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Personer, der ansættes af en virksomhed i Danmark til arbejde i udlandet, er ikke sikret efter lov om arbejdsskadesikring, og arbejdsgiveren bør i egen interesse undersøge, om der er pligt til at sikre den ansatte efter ordningen i det pågældende land.

Personer, der er ansat til arbejde i Danmark, og som af deres arbejdsgiver udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet, forbliver sikret i Danmark under visse betingelser.

Betingelserne afhænger af, om den pågældende udsendes til:

  • et land, der er medlem af EU eller EØS,
  • et land, som Danmark har overenskomst med om arbejdsskadesikring eller
  • et land udenfor EU eller EØS, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring:

Ved udsendelse til EU-/EØS-lande gælder reglerne i artikel 12 i EU-forordning 883 2004. Reglerne om, hvornår man er socialt sikret under arbejde i andre EU-/EØS-medlemslande administreres af UdbetalingDanmark - International Sygesikring.

Reglerne er beskrevet i Vejledning af 28. juni 2016 om arbejdsskadesikring i forhold til forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Vejledning af 23. maj 2013 om EF-regler om social sikring - lovvalg.

Ved udsendelse til et land, som Danmark har overenskomst med om arbejdsskadesikring, gælder de betingelser, der er aftalt i overenskomsten.
Læs mere på Borger.dk - Social sikring i udlandet.

Ved udsendelse til et land, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring, fortsætter sikringen efter lov om arbejdsskadesikring i indtil 12 måneder regnet fra påbegyndelsen af udstationeringen på de betingelser, der fremgår af § 3 i udsendelsesbekendtgørelsen:

  • den udsendte/udstationeredearbejdstager havde bopæl i Danmark inden udsendelsen
  • udsendelsen sker fra en virksomhed med hjemsted i Danmark

Hvis udsendelsen sker i den danske stats tjeneste, herunder af foreninger, der udfører arbejde for den danske stat eller i dennes tjeneste, er der dog ingen tidsbegrænsning. Der kan være regler i arbejdslandet, der betyder, at den udsendte samtidigt skal være sikret efter arbejdslandets lovgivning.

Afbrydelse af udsendelse
Ferie, afspadsering eller midlertidig hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel afbryder ikke udsendelsen og forlænger derfor heller ikke forsikringsperioden. Det betyder, at arbejdstageren efter ferien med videre igen kan rejse ud til opholdslandet med bevarelse af sikringsretten for den resterende del af 12-månedersperioden. Udsendelsen kan dog afbrydes ved, at arbejdstageren begynder at arbejde i beskæftigelseslandet for en anden arbejdsgiver eller ved, at arbejdsforholdet afbrydes på grund af anden udsendelse eller andet arbejde.

En arbejdstager kan bevare sin sikringsret efter loven under fortløbende udsendelser til et 3.-land, når han mellem udsendelserne er beskæftiget, herunder modtager arbejdsløshedsunderstøttelse eller sygedagpenge, i Danmark i perioder på mindst 14 dage. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis er på dette punkt i overensstemmelse med praksis vedrørende udsendelse til EU- og EØS-lande.

Ambassade- og konsulatpersonale
Ambassade- og konsulatpersonale, som er udsendt til tjeneste ved danske repræsentationer i tredjelande, forbliver sikret i Danmark i medfør af Wienerkonventionerne om diplomatiske forbindelser og om konsulære forbindelser.

Færøerne og Grønland
Færøerne og Grønland er dele af rigsfællesskabet, men har i praksis status som udland i relation til arbejdsskadesikringen.

I Grønland gælder lov om arbejdsskadesikring i Grønland med virkning fra den 1. januar 2011.
Loven omfatter enhver, der ansættes til arbejde i Grønland. Loven omfatter forudsætningsvist ikke personer, der er sikret i Danmark, og som af deres arbejdsgiver udsendes til midlertidigt arbejde i Grønland.

Ved udsendelse til arbejde i Grønland, forbliver den udsendte sikret i Danmark på samme betingelser som ved udsendelse til et land udenfor EU/EØS, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring.

Ved ansættelse til arbejde på Færøerne hos en færøsk arbejdsgiver bliver man omfattet af den færøske arbejdsskadelov. Personer, der udsendes til Færøerne til midlertidigt arbejde for en dansk arbejdsgiver forbliver sikret i Danmark på samme betingelser som ved udsendelse til et land udenfor EØS, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring.

Borger.dk – Social sikring i udlandet

Denne side er senest ændret den 12. november 2014