Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadeforsikring for familieplejere

Denne Arbejdsskadestyrelsens Praksis ophæver den tidligere udsendte Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2009-01.

Emne
En familieplejer, der har børn anbragt i døgnpleje, betragtes som ansat af den kommune, som har anbragt barnet hos plejefamilien. Dermed er familieplejere omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

Nøgleord
Plejefamilie, familiepleje, lovens personkreds, antagelsesforhold, antaget til at udføre arbejde, tilsyn.

Generelt
En person, der er ansat til at udføre et stykke arbejde for en arbejdsgiver og kommer til skade, er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Ved vurderingen af, om familieplejere er i et ansættelsesforhold, indgår blandt andet aflønningsforholdet mellem den ansatte og kommunen, om der er en økonomisk risiko for familieplejeren at have barnet anbragt i pleje, og om den ansatte har modtaget instruktion eller er underlagt tilsyn af kommunen.

En skade, der sker, mens en person er på arbejde, er omfattet, når skaden er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Ankestyrelsen har udsendt Principafgørelse 45-10 om familieplejeres retsstilling i relation til arbejdsskadesikringsloven.

Forholdet mellem kommunen og familieplejeren
Når en kommune anbringer et barn i pleje, indgår den en kontrakt med plejeforældrene om omfanget af plejen og om tilsynet med plejeforholdet. Den anbringende kommune aflønner familieplejeren med A-indkomst, og pågældende optjener også feriepenge. I det omfang, der er udgifter forbundet med barnets ophold hos plejefamilien, eksempelvis til tøj, sport eller andre fritidsaktiviteter, dækker kommunen også disse omkostninger. Familieplejere har ingen økonomisk risiko ved at have et barn i pleje, og kan derfor ikke sidestilles med selvstændigt erhvervsdrivende. Familieplejere er via kontrakten og handlingsplanen for barnet underlagt en vis instruktionsbeføjelse fra kommunen.

Den anbringende kommune er dermed arbejdsgiver for familieplejeren i relation til plejen af det anbragte barn.

Hvem er sikret efter arbejdsskadesikringsloven?
Ofte indgår kommunen alene kontrakt med den ene af plejeforældrene, når et barn anbringes i pleje. Begge plejeforældre vil dog alligevel være sikret efter arbejdsskadesikringsloven ved skade sket under arbejde med barnet, da der fra den anbringende kommune er en stiltiende accept af, at arbejdet med det anbragte barn udføres af begge plejeforældrene i fællesskab.

Det kan ikke udelukkes, at andre, eksempelvis større søskende, også kan omfattes af sikringen efter loven.

Dette afhænger af en konkret vurdering af, om de udfører et stykke arbejde i relation til barnets pasning og pleje.

Dækning efter arbejdsskadesikringsloven
Uanset at plejeforældrene er omfattet af personkredsen for arbejdsskadesikringsloven, kan en skade kun anerkendes efter loven, når den er forårsaget af arbejdet eller de forhold, som det foregår under.

Når familieplejeren kommer til skade ved aktiviteter med eller for plejebarnet, kan skaden være omfattet. Det gælder, når skaden sker ved aktiviteter, der udspringer af plejeforholdet. Typisk vil der være tale om skader, der opstår i forbindelse med leg eller andre aktiviteter med plejebarnet og skader, der opstår i forbindelse med at plejeforælderen henter eller bringer barnet.

Skader, der sker, mens plejeforælderen i øvrigt udfører opgaver i hjemmet, skal vurderes konkret, da det ofte er opgaver, som plejeforælderen udfører for hele familien og ikke kun for plejebarnet.

Eksempel
En plejeforælder laver mad til et mindre plejebarn. Under tilberedningen brænder plejeforælderen sig på en gryde.

Skaden her vil være omfattet af loven, da skaden sker under arbejde, der er direkte forbundet med arbejdet med det anbragte barn.

Denne side er senest ændret den 19. april 2010