Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 29. oktober 2009 - OPHÆVET

I medfør af § 29, stk. 2, § 30, stk. 4, og § 67, stk. 1, i anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, § 46, stk. 2, § 47, stk. 4, og § 82 i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, § 46, stk. 2, og § 47, stk. 4, i anordning nr. 818 af 11. september 1996 om ikrafttræden af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade i Grønland samt § 43, stk. 2, og § 44, stk. 4, i anordning nr. 145 af 16. marts 1988 om arbejdsskadeforsikring i Grønland, § 44, stk. 4, i anordning nr. 558 af 28. december 1979 for Grønland om arbejdsskadeforsikring og § 44A, stk. 4, i anordning nr. 42 af 2. februar 1962 for Grønland om forsikring mod følger af ulykkestilfælde fastsættes følgende:

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2010 eller senere

§ 1. Med virkning for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2010 eller senere fastsættes efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 følgende:

1)   Det i anordningens § 29, stk. 3 nævnte maksimumbeløb for årsløn forhøjes til 451.000 kr., jf. § 30, stk. 1.

2)   Det i anordningens § 29, stk. 4 og 5 nævnte minimumbeløb for årsløn forhøjes til 55.200 kr., jf. § 30, stk. 2.

3)   Den i anordningens § 23, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 752.000 kr., jf. § 30, stk. 1.

4)   Det i anordningens § 24, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 137.900 kr., jf. § 30, stk. 2.

§ 2. Grundlønnen for beregning og regulering af dagpenge og løbende ydelser for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2010 eller senere er den efter anordningens § 29, stk. 1-7 fastsatte årsløn multipliceret med 51.100/55.200.

Stk. 2. Dagpenge kan ikke udgøre mere end 3.760 kr. pr. uge, jf. anordningens § 19, stk. 2.

§ 3. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2010 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for udbetalingens begyndelse med et tillæg på 8,1 pct. til den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen, jf. anordningens § 30, stk. 3.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. oktober 1996 til 31. december 2009

§ 4. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 818 af 11. september 1996 og anordning nr. 273 af 24. april 2001 udbetales med virkning fra 1. januar 2010 med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte ydelse, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2010 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for udbetalingens begyndelse med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte ydelse, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 5 og 6.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 3.760 kr. pr. uge, jf. anordningens § 19, stk. 2.

Stk. 4. For dødsfald indtruffet den 1. januar 2010 eller senere forhøjes det i anordningernes § 40, stk. 1 nævnte overgangsbeløb til 137.900 kr.

Stk. 5. Den i anordningernes § 38, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 547.000 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1984 til 30. september 1996

§ 5. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 og anordning nr. 145 af 16. marts 1988 udbetales med virkning fra 1. januar 2010 med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte ydelse, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 eller efter anordning nr. 145 af 16. marts 1988 den 1. januar 2010 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for udbetalingens begyndelse med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte ydelse, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 3 og 4.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 3.760 kr. pr. uge, jf. § 19, stk. 2, i anordning nr. 991 af 3. oktober 2008.

Stk. 4. For dødsfald indtruffet 1. januar 2010 eller senere forhøjes det i anordningernes § 36, stk. 1 nævnte overgangsbeløb til 137.900 kr.

Stk. 5. Den i anordningernes § 34, stk. 3 nævnte ydelse for mén forhøjes til 54.500 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1980 til 31. marts 1984

§ 6. Løbende årlig ydelse udbetales med virkning fra 1. januar 2010 med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte ydelse, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 2.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2010 eller senere efter anordning nr. 558 af 28. december 1979, udbetales ydelsen fra tidspunktet for udbetalingens begyndelse med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte ydelse, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 2.

Stk. 3. For dødsfald indtruffet den 1. januar 2010 eller senere forhøjes det i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 36, stk. 1 nævnte overgangsbeløb til 137.900 kr.

Stk. 4. Den i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 34, stk. 3 nævnte ydelse for mén forhøjes til 54.500 kr.

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. juli 1962 til 31. december 1979

§ 7. Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsanordningen udbetales med virkning fra 1. januar 2010 med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte rente, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 1.

Stk. 2. Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2010 eller senere i anledning af ulykkestilfælde indtruffet før 1. januar 1980, udbetales renten fra tidspunktet for udbetalingens begyndelse med et tillæg på 8,1 pct. til den fastsatte rente, jf. anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, § 80, stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelserne gælder ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringsanordningens §§ 55 og 59, stk. 1.

Afrunding

§ 8. Løbende årlige ydelser, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Kost og logi

§ 9. Værdien af kost og logi fastsættes til 34.700 kr. årligt for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren. Værdien af kosten alene fastsættes til 77 kr. pr. dag.

Brillestel

§ 10. Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.045 kr.

Satser for Center for Arbejdsskadesikrings og Ankestyrelsens administration af sager omfattet af anordningen

§ 11. Betalingen for Center for Arbejdsskadesikrings administration af de forhold, der er omfattet af anordningerne, og som vedrører forsikringsselskaber eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. § 67 i anordning nr. 991 af 3. oktober 2008, sker efter følgende satser:

1)   Nyanmeldte sager

 

a)

skader på hjælpemidler, briller m.v.,

2.311

 

b)

ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger,

4.288

 

c)

pludselige løfteskader,

3.655

 

d)

erhvervssygdomme,

5.038

 

e)

tillægssats for sager, der skal forelægges for erhvervssygdomsudvalget.

2.516

2)   Revisioner og genoptagelser

 

a)

skader på hjælpemidler, briller m.v.,

1.440

 

b)

ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger,

2.571

 

c)

pludselige løfteskader,

2.693

 

d)

erhvervssygdomme.

2.914

§ 12. Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2010 eller senere udgør 8.080 kr. pr. oprettet sag.

Betaling for udtalelser efter § 77 i anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 og § 10 i anordning nr. 796 af 1. oktober 1993

§ 13. Betalingen for udtalelser efter anordningens § 77 sker efter følgende satser:

1)

Udtalelse indeholdende erhvervsevnetab

8.500

2)

Øvrige udtalelser

4.900

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, anførte sats anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.


Arbejdsskadestyrelsen, den 29. oktober 2009

ANNE LIND MADSEN

/ Tor Even Münter

Denne side er senest ændret den 30. oktober 2009