Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

10. januar 2006

DR’s Kontant handlede den 10. januar om arbejdsskadeområdet. Udsendelsen omhandlede primært sagsbehandlingen. Der blev bl.a. berørt følgende problemstillinger:

Lang sagsbehandlingstid

Der er nogle generelle årsager til, at sagerne ikke kan afsluttes inden for kort tid. Den første er hensynet til parternes retssikkerhed.

Det er en retsgaranti, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen, selvom dette naturligt også forlænger sagens behandling. Da Arbejdsskadestyrelsen normalt træffer 1-4 afgørelser i hver sag, vil der kunne køre flere ankesager under en sags behandling. Efter arbejdsskadereformen, der trådte i kraft 1. januar 2004, træffer Arbejdsskadestyrelsen samlede afgørelser om anerkendelse og erstatning for at reducere den tid, en eventuel klagebehandling tager. Det vil i sig selv være med til at forkorte flere af den type forløb, som Kontant nævner.

En del af retssikkerheden er også, at tilskadekomnes sag kan genoptages, hvis forholdene ændrer sig. En sag kan altså blive genoptaget flere gange i årene efter en arbejdsskade, uden der nødvendigvis kan sættes et endeligt punktum. Når afgørelser ønskes genoptaget forlænger dette sagsbehandlingen.

Aftalepartierne bag Arbejdsskadereformen lagde i forbindelse med reformen vægt på at fastholde et højt niveau for retssikkerhed.

En anden årsag til længere sagsbehandlingstid er, at Arbejdsskadestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om godtgørelse for det varige mén og erstatning for tab af erhvervsevne før, der er en afklaring på den tilskadekomnes helbredssituation. Arbejdsskadestyrelsen må for eksempel afvente, at den tilskadekomne har fået gipsen af og måske har været gennem et genoptræningsforløb.

En tredje årsag til at sagsbehandlingen kan trække ud, kan være, at sagerne er så komplicerede, at Arbejdsskadestyrelsen skal have speciallægeerklæringer fra flere forskellige læger, oplysninger fra arbejdsgiver, kommune eller andre parter.

En fjerde årsag, som heldigvis er fjernet med Arbejdsskadereformen, er at de tidligere såkaldte ”Pludselige løfteskader” skulle afvente minimum 1 år, før de kunne behandles. Disse sager kan nu behandles som alle andre sager.

I 2005 blev 74 % af alle sager afsluttet i Arbejdsskadestyrelsen inden for 1 år. Der arbejdes hårdt på at få dette tal op, så stort set alle sager kan afsluttes inden for et år. Tallet er stigende og målet er 90 % for 2006. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de sidste 3 år har været på 7-8 måneder.

I Arbejdsskadestyrelsen arbejder sagsbehandlerne sammen i grupper

I Arbejdsskadestyrelsen arbejder flere sagsbehandlere sammen i team for at sagerne bliver afgjort så hurtigt som muligt, og for at alle kan få fat i en sagsbehandler, der kan undersøge ens konkrete sag. Hvis der ikke er nogen, der kan svare, når man ringer, så får alle tilbud om at blive ringet op inden for 24 timer.

Generelt om rigtigheden af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsen hjemviser årligt ca.1½ % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Der kan være flere grunde til hjemvisning. Ofte er der tale om, at der er kommet nye oplysninger i sagen, mens sagen har været under behandling i Ankestyrelsen.

Ca. 13 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser bliver anket. Ankestyrelsen omgør ca. 1 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Arbejdsskadestyrelsen har truffet over 115.000 afgørelser i 2005.

Generelt om tilfredsheden blandt Arbejdsskadestyrelsens brugere

Arbejdsskadestyrelsen laver årligt en brugerundersøgelse blandt de tilskadekomne, hvor de kan tilkendegive deres tilfredshed på en skala mellem 1 og 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst.

I 2005 var den samlede tilfredshed på 3,87 omkring telefonbetjeningen og på 3,79 omkring fagligheden. Tilfredsheden omkring service er på 3,71.

Arbejdsskadestyrelsen holder årlige dialogmøder med alle vores interessenter, det vil sige advokater, forsikringsselskaber, fagforbund og Foreningen af Arbejdsskadede.

Foreningen af Arbejdsskadede har på det seneste møde i december 2005 givet udtryk for, at de synes, det er positivt at opleve, at sagsbehandlere i ASK er blevet mere lydhøre over de arbejdsskadedes behov ved telefoniske henvendelser

Denne side er senest ændret den 12. november 2009