Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

7. november 2008

Arbejdsskadestyrelsen har netop sendt sit seneste lovforslag ud til offentlig høring på Høringsportalen. Forslaget, der fremsættes af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen den 10. december 2008, indeholder en række forskellige elementer.

Det største element er forslaget om en dækning af personer, som kommer til skade ved terrorhandlinger.
Forsikringsordningen læner sig op ad principperne i arbejdsskadesikringsloven. Derfor er det også Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer sagerne og udbetaler erstatning på vegne af staten. Arbejdsskadestyrelsen kan i særlige situationer på statens vegne efterfølgende kræve udgifterne betalt af arbejdsgiverens forsikringsselskab m.v.
Det drejer sig for eksempel om skader, der rammer sikkerhedsvagter, politibetjente, redningsfolk, læger og sygeplejersker, der sendes til stedet for terrorhandlingen for at yde hjælp og assistance eller genoprette orden og sikkerhed. Desuden gælder ordningen for journalister og fotografer samt ansatte, der udsendes til lande, hvor angreb af terrorlignende karakter er en risiko.
Ordningen dækker alene personer, der kommer til skade, mens de er på arbejde. Personer som ikke er på arbejde, men alligevel kommer til skade ved terrorhandlingen, kan få erstatning efter reglerne i offererstatningsloven.

Ud over dækningen ved terrorhandlinger indeholder lovforslaget følgende elementer:

  • Justering af betingelsen for, at en erhvervssygdom kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget

  • Tidsfrister for Arbejdsskadestyrelsens forhandlinger med Erhvervssygdomsudvalget om justeringer af fortegnelsen over erhvervssygdomme

  • Forrentning af beløb, som Arbejdsskadestyrelsen udbetaler forskudsvis på vegne af forsikringsselskaberne eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

  • Indførelse af hjemmel til at behandle arbejdsskader ved brug af stiltiende samtykke

  • Indførelse af hjemmel til at sende visse standardbreve uden underskrift

  • Tilbagebetaling af erstatning

  • Justering af reglen om genoptagelse af sager, der ikke er anerkendt som arbejdsskader

  • Præcisering af Arbejdsskadestyrelsens adgang til at videregive oplysning om tilskadekomnes diagnose til arbejdsgiveren i konkrete skadesager

  • Ophævelse af Arbejdsskadestyrelsens pligt til at træffe delafgørelse om branche i erhvervssygdomssager

  • Justering af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings adgang til indkomstregistret

Lovforslaget kan læses på:

http://www.ft.dk/Samling/20081/lovforslag/L88/som_fremsat.htm

Yderligere oplysninger:
Konsulent Leif Rasmussen: 72 20 62 84
Konsulent Preben Hansen: 72 20 63 17

Denne side er senest ændret den 11. november 2009