Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Selv om du kommer til skade på arbejdet, er det ikke sikkert, at skaden kan anerkendes som en arbejdsulykke

Hvis en ulykke på arbejdet medfører mindre, forbigående skader, kan ulykken kun anerkendes som arbejdsskade, hvis følgerne kræver behandling for at forsvinde eller mindskes. Hvis skaden uanset behandling vil gå over af sig selv, er der derimod som udgangspunkt ikke tale om en personskade i arbejdsskadelovens forstand. Sådanne skader kan derfor ikke længere anerkendes.

Det er en ændring af den måde, Arbejdsskadestyrelsen hidtil har tolket arbejdsskadeloven. Ændringen vil betyde at flere sager afvises fremover. Det drejer sig om de sager, der tidligere blev anerkendt uden forventede følger af hændelsen.

Arbejdsskadestyrelsen undersøger forbindelse med en anmeldelse, om følgerne af skaden går over af sig selv. Kan smerterne gå i sig selv uden behandling, kan hændelsen ikke anerkendes som en arbejdsskade.

Skader, hvor der er varige følger, kan fortsat anerkendes, når der er årsagssammenhæng mellem hændelsen og følgerne. Det gælder også, selv om følgerne ikke giver ret til godtgørelse for varigt mén.

Praksis for anerkendelse af arbejdsulykker er blevet skærpet, efter at Ankestyrelsen har fortolket en dom fra Højesteret afsagt i november 2013.

Du kan læse mere om baggrunden for ændringen nedenfor.

Vi har samlet dommen, principafgørelserne og vores udmeldinger som følge af disse her:
Link til Tillægsnotat til vejledningen om anerkendelse af ulykker
Link til Kort om tillægsnotatet til vejledningen om ulykker
Link til Arbejdsskadestyrelsens Praksis 2015-01
Link til Højesteretsdommen af 8. november 2013
Link til principafgørelse 33-14 og 36-14

Ulykkesbegrebet – den nedre grænse for en personskade
Personskadebegrebet i arbejdsskadesikringsloven er efter en dom fra Højesteret og principafgørelser fra Ankestyrelsen blevet skærpet. Arbejdsskadestyrelsen har derfor udarbejdet et tillægsnotat til vores vejledning om anerkendelser af ulykker, der beskriver konsekvenserne af dom og principafgørelser

Notatet definerer ”personskade” i lyset af dom og principafgørelser, og beskriver desuden de generelle elementer i Arbejdsskadestyrelsens praksis. Endelig indeholder notatet en gennemgang af de forskellige skadestyper og behandlingers betydning for vurderingen personskadebegrebet.

Dommen og fortolkningen heraf i principafgørelserne betyder, at der skal være tale om en varig skade, eller en forbigående skade, hvor behandling har været nødvendig for at opnå helbredelse, for at Arbejdsskadestyrelsen kan anerkende en arbejdsskade. Der er dermed sket en skærpelse af personskadebegrebet, og Arbejdsskadestyrelsen kan ikke længere anerkende forbigående gener, der ikke har været behandlingskrævende.

For den konkrete sagsbehandling betyder det, at der for de skadestyper som berøres af praksisændringen i nogle tilfælde skal ske en udsættelse af sagen. Dette sker, for at vi kan vurdere, om der er sket en personskade i lovens forstand. Desuden betyder det, at klare bagatelskader ikke vil længere kan anerkendes som arbejdsskader.

Foruden tillægsnotat har vi udarbejdet en kort om tillægsnotatet til ulykkesvejledningen, som overordnet beskriver rammerne for det nye personskadebegreb. Forsikringsselskabernes og de selvforsikrede enheders pligt til at oversende sager til behandling i Arbejdsskadestyrelsen er ikke direkte berørt af ændringen. Alligevel har vi samtidig udarbejdet Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2015-01, der beskriver forsikringsselskabernes forpligtelser og rettigheder.

Baggrund
Højesterets dom af 8. november 2013
Højesteret afsagde den 8. november 2013 en dom vedrørende den nedre grænse for, hvornår der er tale om en personskade og dermed en ulykke i arbejdsskadelovens forstand. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen – U.2014.452H.

Dommen fastslår, at personskadebegrebet skal fastlægges i lyset af de ydelser, der kan gives efter arbejdsskadesikringsloven.

Ankestyrelsens principafgørelser
På baggrund af dommen har Ankestyrelsen den 13. juni 2014 udsendt to principafgørelser – PA 33-14 og PA 36-14.

PA 33-14 fastslår, at der er en nedre grænse for, hvornår en personskade har et omfang, som kan betyde, at den kan anerkendes som en arbejdsskade.

Bagatelagtige skader og forbigående smerter, der går over af sig selv vil normalt ikke opfylde kravene til en personskade i lovens forstand.

I PA 36-14 slår Ankestyrelsen fast, at forudbestående sygdomme ikke har betydning for spørgsmålet om anerkendelse af en ulykke.

Forværring af en forudbestående sygdom kan anerkendes. Det er sikrede, der skal godtgøre, at en hændelse/påvirkning har medført en forværring af en kronisk lidelse i et omfang, der i sig selv udgør en personskade.

Hvis sikrede har forudbestående gener, kan der opstå akutte forværringer selv ved mindre belastninger. Hændelserne kan således være udløsende i forhold til en forbigående forværring i en allerede svækket legemsdel, alene fordi sikrede havde en forudbestående skade. Forbigående forværringer der ikke kræver behandling, men går over af sig selv vil derfor normalt ikke være en personskade i lovens forstand.

 
Kontaktperson fra 23. februar: Kontorchef Kjeld Hansen  (tlf. 7220 6278)
Presseansvarlig: Christian Frederik Mortensen (tlf. 7220 6047)

Denne side er senest ændret den 23. februar 2015