Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

EU-domstolen fastslår, at man skal anvende såkaldte kønsneutrale faktorer, når man udbetaler erstatninger for erhvervsevnetab som et engangsbeløb. Arbejdsskadestyrelsen indfører derfor nu et kønsneutralt princip.

Kapitalisering er, når en erstatning for tab af erhvervsevne bliver udbetalt som et engangsbeløb i stedet for en løbende erstatning.

Når Arbejdsskadestyrelsen beregner engangsbeløbet, benyttes kapitaliseringsfaktorer. Kapitaliseringsfaktorerne har hidtil været højere for kvinder end for mænd, fordi kvinder har en højere gennemsnitslevealder.

EU-domstolen har den 3. september 2014 afsagt en dom om fortolkning af direktiv 79/7, om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring.

Der er tale om en såkaldt præjudiciel udtalelse, der skulle bruges i en retssag, som en finsk borger havde anlagt mod den finske arbejdsskademyndighed.

Dommen fastslår, at kapitaliseringsfaktorer i henhold til ligestillingsdirektivet skal være kønsneutrale. Dommen har betydning for den danske arbejdsskadesikring, fordi Arbejdsskadestyrelsen også anvender kønsbestemte kapitaliseringsfaktorer. Det forventes, at der samlet skal udbetales fem millioner kroner mere i ca. 3.000 sager om erhvervsevnetab, der årligt bliver afgjort.

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet 4 nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb. Bekendtgørelserne bygger på kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer, der er beregnet som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders levetider.

Bekendtgørelserne erstatter følgende, nugældende bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2014

  • Bekendtgørelse nr. 1403 af 22. december 2011

  • Bekendtgørelse nr. 179 af 18. maj 1967

  • Bekendtgørelse nr. 411 af 28. juli 1977

Bekendtgørelserne offentliggøres snarest.

Bekendtgørelserne har virkning for modtagere af erstatninger for erhvervsevnetab, for modtagere af invaliderente og efterladterente efter ulykkesforsikringsloven samt for modtagere af erstatning til besættelsestidens ofre.

Bekendtgørelserne anvendes ved omsætning til kapitalbeløb, der sker fra og med 1. marts 2015.

Dommens virkning for allerede afgjorte sager om kapitaliserede erstatninger er fortsat under vurdering. Når vurderingen foreligger, vil konklusionen blive offentliggjort.

Denne side er senest ændret den 25. februar 2015