Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Erhvervssygdomsudvalget drøftede på det principielle møde i udvalget den 10. marts 2015 en undersøgelse af risikoen for depression ved udsættelse for mobning i arbejdslivet på baggrund af slutrapporten fra Modena-Projektet.

Rapporten bekræfter Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets praksis om at anerkende sager, hvor mobning er dokumentet i et omfang, der er tilstrækkeligt til at give en psykisk sygdom. 

Rapporten danner ikke grundlag for at optage depression eller andre psykiske sygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme efter udsættelse for mobning. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt lægefaglig dokumentation for en generel sammenhæng mellem mobning og udvikling af psykiske sygdomme.

Rapporten udelukker ikke, at der kan være en konkret sammenhæng mellem en udsættelse for mobning på arbejdspladsen og udvikling af en psykisk sygdom. Følgerne efter mobning på arbejdspladsen kan derfor og som hidtil anerkendes som erhvervssygdom efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget følger litteraturen og forskningen på området tæt.

Læs rapporten her.

Fakta

• Sager om mobning og chikane kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering af, om sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdet

• I september 2009 drøftede Erhvervssygdomsudvalget en undersøgelse om mobning og chikane. Udvalget konkluderede dengang, at der fortsat manglede nødvendige forsk-ningsresultater om, i hvilket omfang mobning og chikane kan føre til psykiske sygdomme

• ”Modena-Projektet” blev sat i gang i 2009 af Arbejdsmiljøforskningsfonden

• Af slutrapporten fra Modena-Projektet fremgår det, at man har fundet en sammenhæng mellem selvrapporteret mobning og efterfølgende depression. Den lægefaglige dokumentation for årsagssammenhængen er dog ikke tilstrækkelig til at konkludere en generel sammenhæng mellem mobning og udvikling af psykiske sygdomme. Rapporten er baseret på deltagernes egne subjektive oplevelser af mobning, og der er derfor ikke en entydig definition af mobning eller dokumentation for mobningens omfang og karakter

• Det er ofte svært at belyse, hvad der er sket i de konkrete arbejdsskadesager om mobning, og det kan være svært for tilskadekomne at dokumentere arbejdsbelastningen i tilstrækkelig grad. Arbejdsskadestyrelsen har stort fokus på at oplyse sagerne i tilstrækkeligt omfang, så belastningen kan dokumenteres

Denne side er senest ændret den 27. marts 2015