Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sagsbehandlingen i AES er finansieret ved, at arbejdsgiverne gennem forsikringsselskaberne betaler for sagsbehandlingen. AES forenkler nu takststrukturerne, og samtidig sættes taksterne op. Det betyder blandt andet, at AES får ekstra ressourcer til at afvikle gamle sager.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er finansieret ved, at forsikringsselskaberne betaler for behandlingen af sagerne. Taksterne har dog de senere år ikke afspejlet de faktiske omkostninger ved hver sagstype. 

AES forenkler nu takstsystemet, så der i stedet for 13 forskellige takster bliver fire forskellige takster. Den nye takststruktur er omkostnings- og indtægtsneutral for AES.

Samtidig sættes taksterne for 2017 op, så priserne fremadrettet afspejler omkostningerne ved behandlingen af de enkelte sagstyper. Det giver blandt andet råderum til en indsats for at afvikle en bunke af de ældste sager til gavn for alle kunder. Takststigningen bruges bl.a. til at ansætte flere medarbejdere. 

Der vil årligt ske en genberegning af taksterne med udgangspunkt i produktionsdata, hvor der tages højde for ændringer.

Nedenfor kan du læse om taksterne for de enkelte sagstyper:

 • Ulykkessager
  Med virkning fra 1. januar 2017 bliver der opkrævet samme takst for alle nye sager om arbejdsulykker samt for genoptagelser og revisioner af sådanne sager. Taksten udgør 6.690 kroner i 2017.
 • Erhvervssygdomssager
  Med virkning fra 1. januar 2017 bliver der ligeledes opkrævet samme takst for alle nye sager om erhvervssygdomme samt for genoptagelser og revisioner af sådanne sager. Taksten udgør 5.680 kroner i 2017.

 • Øvrige sager
  Takster for sager, som skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget, takster for ekspeditionssager og takster for differencekravsberegninger udgår, og omkostningerne omfordeles på de øvrige sager, da sagerne er en del af den almindelige sagsbehandling på området. Det indebærer, at der fremover ikke opkræves betaling for sådanne sager.

  Taksten for brillesager er fremover som taksten for ulykkessager.

 • Private erstatningssager
  Den nuværende opdeling af taksterne for private erstatningssager fastholdes, men niveauet justeres, så det afspejler de faktiske omkostninger ved sagsbehandlingen. Der vil fortsat være selvstændige takster for private erstatningssager med erhvervsevnetab, da sager med erhvervsevnetab er fire gange så omkostningstunge som sager kun med varigt mén.

  Taksten udgør 23.040 kroner i 2017 for en sag med erhvervsevnetab og 6.710 kroner for en sag kun med mén.

  Opdelingen af taksterne på området for private erstatningssager bliver understøttet gennem målinger af sagstyngden for sager henholdsvis med og uden erhvervsevnetab, så der fremadrettet er omkostningsdækning på begge områder.

 Takster for 2017

 Ulykkessager

6.690 kr.

 Erhvervssygdomssager

5.680 kr.

 Vejledende udtalelse i private erstatningssager om mén

6.710 kr.

 Vejledende udtalelse i private erstatningssager om mén og erhvervsevnetab

23.040 kr.

 

Læs mere 

 

Denne side er senest ændret den 16. januar 2017