Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ankestyrelsen har udsendt en ny principafgørelse, som betyder en ændring af, hvordan AES fastsætter erhvervsevnetab for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt kommunalt tilskud til selvstændig virksomhed. Som følge heraf er der mulighed for genoptagelse af sager.

I sager om erhvervsevnetab for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt kommunalt tilskud til selvstændig virksomhed, har AES tidligere fastsat erhvervsevnetabet ud fra forskellen mellem indtjeningen, hvis arbejdsskaden ikke var sket, og indtjeningen efter skaden - inklusiv tilskuddet fra kommunen.

Ankestyrelsen har nu udsendt en principafgørelse (29-18), som betyder, at erhvervsevnetabet skal fastsættes ud fra forskellen mellem indtægten, hvis skaden ikke var sket, og et skøn over tilskadekomnes mulighed for at skaffe sig indtægt ved ethvert erhverv.

Mulighed for genoptagelse
Som følge af principafgørelsen kan AES genoptage sager, hvor følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. Arbejdsulykken er sket den 1. januar 2006 eller senere / erhvervssygdommen er anmeldt den 1. januar 2006 eller senere.
  2. Tilskadekomne var visiteret til tilskud til selvstændig virksomhed i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70 g.
  3. AES har tidligere fastsat erhvervsevnetabet ud fra forskellen mellem indtjeningen, hvis arbejdsskaden ikke var sket, og indtjeningen efter skaden inklusiv tilskuddet fra kommunen efter arbejdsskadesikringslovens § 17a.

Anmodning om at få en sag genoptaget kan ske ved at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på aes@aes.dk.

Konsekvenser af genoptagelse
Hvis en sag bliver genoptaget, foretager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en konkret vurdering af sagens oplysninger og træffer en ny afgørelse.

Det kan betyde, at tidligere afgørelser i sagen bliver ændret.

Der er tre mulige udfald af en afgørelse om genoptagelse:

  • Udfaldet af den nye afgørelse kan være det samme som den tidligere afgørelse.
  • Erstatningen kan blive lavere eller bortfalde. Der kræves ikke tilbagebetaling af udbetalt erstatning, hvis tilskadekomne har modtaget erstatningen i god tro.
  • Erstatningen kan blive højere.

Spørgsmål
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved at skrive eller ringe til os.

Ankestyrelsens principafgørelse kan læses her

Yderligere oplysninger om genoptagelse kan findes her

Denne side er senest ændret den 13. juni 2018