Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

D. 19. marts 2019 blev der afholdt principielt møde i Erhvervssygdomsudvalget. På baggrund af mødet er der nu mulighed for at få genoptaget sager om særlige typer kræft og Parkinsons. Desuden er der mulighed for at få genoptaget sager om visse typer lungesygdomme.

Herunder kan du læse en kort gennemgang af hvilke typer sygdomme, der er mulighed for at få genoptaget – samt hvordan du beder om genoptagelse.

Modermærkekræft i øjet som følge af svejsning

På mødet drøftede Erhvervssygdomsudvalget en rapport om kræft efter svejsning udgivet af IARC (International Agency for Research on Cancer). Se link til rapporten nederst i nyheden.

Erhvervssygdomsudvalget besluttede at optage modermærkekræft (malignt melanom) i øjet på såvel den aktuelle som den tidligere fortegnelse.
 
For de tilskadekomne betyder det, at sager kan afgøres administrativt (dvs. uden at sagen skal drøftes i Erhvervssygdomsudvalget).

Du kan derfor kontakte os for at få genoptaget din sag, hvis du tidligere har fået afvist en sag om modermærkekræft i øjet.

Nyrekræft efter udsættelse for svejserøg

Rapporten fra IARCH understøttede ikke en så entydig sammenhæng, at nyrekræft efter udsættelse for svejserøg kunne optages på fortegnelserne.

Omvendt er der dog en vis sandsynlighed for sammenhæng mellem udsættelse for svejserøg og udvikling af kræft i nyrerne, hvorfor udvalget besluttede, at alle sager om nyrekræft efter udsættelse for svejserøg fremover skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til vurdering.

Du kan derfor kontakte os, hvis du tidligere har fået afvist en sag om nyrekræft efter udsættelse for svejserøg.

Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider

Erhvervssygdomsudvalget fik gennemgået en svensk artikel, som har samlet op på den eksisterende viden og forskning om sammenhænge mellem udsættelse for pesticider og udvikling af Parkinsons sygdom.

Ved gennemgangen blev der konstateret en øget relativ risiko for udvikling af Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider, men der var ingen dokumentation for dosis-respons sammenhænge.

Resultaterne kunne dermed ikke medføre en ændring af fortegnelserne, men praksis for vurderingen af belastningen i forhold til risikoen for udviklingen af sygdommen blev justeret.

Erhvervssygdomsudvalget besluttede på baggrund af gennemgangen, at alle sager om Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget til en konkret vurdering af, om sygdommen skyldes arbejdets særlige art. Derfor vil AES fremover forelægge disse sager for Erhvervssygdomsudvalget.

Du kan derfor kontakte os, hvis du tidligere har fået afvist en sag om Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider.

Praksis for anerkendelse af psykiske sygdomme fastholdes.

Udvalget fik på mødet også gennemgået det videnskabelige referencedokument ”Vold på arbejdspladsen og psykiske helbreds konsekvenser: Et systematisk review med metaanalyse”. Du finder dokumentet nederst i denne nyhed.

Udredningen fastslår, at der er en hyppig forekomst af vold og trusler på arbejdspladserne, men ikke i et omfang eller en karakter, der kunne medføre ændringer af hverken fortegnelserne eller praksis for anerkendelse af disse sygdomme i Erhvervssygdomsudvalget.

Dermed fastholdes praksis for dels kravene til belastningerne for udvikling af en psykisk sygdom og dels den praksis for anerkendelse af psykisk sygdom, som Erhvervssygdomsudvalget følger.

Lungekræft efter asbest og tobaksrygning

Over de senere år er der sket ændringer i arbejdsskademyndighedernes praksis for behandlingen af lungekræft efter kombineret udsættelse for asbest og tobaksrøg og for sygdommen KOL efter udsættelse for støv, røg og gasser.

Det er særligt en højesteretsdom fra december 2015, som slog fast, at lungekræft efter udsættelse for asbest kunne anerkendes som en arbejdsskade, selv om pågældende havde været ryger, og selv om effekten af både rygning og asbest forøgede risikoen for udvikling af lungekræft mange gange.

Du kan derfor kontakte os, hvis du tidligere har fået afvist sag om lungekræft efter arbejde med asbest, fordi du samtidig har røget tobak, og sagen er afgjort før december 2015.

Bemærket nedsat lungefunktion ved KOL

Ved revisionen af vejledningen i sommeren 2018 blev det præciseret, at KOL efter udsættelse for støv, røg og gasser kunne anerkendes som arbejdsbetinget, selv om sygdommen først blev bemærket flere år efter, at påvirkningen fandt sted.

Det skyldes, at den tilskadekomne kan gå med en nedsat lungefunktion på grund af KOL i flere år uden at bemærke sygdommen.

Lungefunktionen skal nemlig være nedsat en del, før det bemærkes i dagligdagen for de fleste. Dermed kan KOL anerkendes som værende arbejdsbetinget, selv hvis der var gået flere år, fra belastningerne ophørte, til den tilskadekomne bemærkede symptomerne på den nedsatte lungefunktion.

Sygdommen opstår dog, mens påvirkningerne er der og ikke først flere år efter. En undersøgt, normal lungefunktion efter ophør med arbejdet betyder derfor, at sygdommen ikke skyldes det støvede, røgfyldte arbejde, men må have andre årsager.

Du kan derfor kontakte os, hvis du tidligere har fået afvist sag om KOL, fordi du først lang tid efter arbejdsophøret bemærkede den nedsatte lungefunktion (du fx blev forpustet af at gå på trapper).

Sådan beder du om genoptagelse

Du kan bede om genoptagelse af din sag ved at kontakte os via vores selvbetjeningsløsning Se Sag eller ved at ringe eller skrive til os.

Selv om der er kommet ny viden til, er det ikke sikkert, at vi når frem til en anden afgørelse, end den du tidligere har fået.

Baggrund

Denne side er senest ændret den 05. april 2019