Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En privat erstatningssag er en sag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er blevet bedt om at komme med en udtalelse om de helbredsmæssige følger af en personskade.

Alle har mulighed for at bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse. Oftest er det forsikringsselskaber eller advokater, som beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at komme med en udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en personskade.

En udtalelse kan eksempelvis bruges, hvis et forsikringsselskab har svært ved at vurdere de helbredsmæssige følger i en kompliceret sag eller som vejledning, hvis den tilskadekomne og forsikringsselskabet er uenige om følgerne af en skade.

Hvad indeholder en udtalelse?

Vores udtalelse kan indeholde vurdering af tre ting:

  • Méngraden: de direkte helbredsmæssige følger efter skaden. Vær opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretager en objektiv vurdering af hver enkelt sag. Vores vurdering af méngraden kan derfor differentiere sig fra forsikringsselskabets vurdering.
  • Erhvervsevnetabet: det varige indtægtstab som følge af skaden
  • Stationærtidspunktet: det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en væsentlig, blivende bedring af de helbredsmæssige gener (kun for skader fra før 1. juli 2002)

Læs mere: Anmodning om udtalelse i privat erstatningssag

Det koster en udtalelse

Prisen for en udtalelse fremgår af arbejdsskadeloven.

Hvem kan bede om en udtalelse?

Alle kan bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en udtalelse i forbindelse med private personskader.

Det er ofte forsikringsselskaber eller advokater, som beder om en udtalelse, hvis de har svært ved at vurdere de helbreds- og erhvervsmæssige konsekvenserne for en forsikringstager i en kompliceret sag.

Udtalelserne bliver eksempelvis brugt som vejledning, hvis der opstår uenighed mellem forsikringsselskabet og den forsikrede i forbindelse med vurderingen af de helbredsmæssige gener (méngraden) efter en skade.

Udtalelserne er vejledende

I private erstatningssager er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser vejledende. Hvis parterne ikke er enige i styrelsens udtalelse, kan sagen indbringes for domstolene.

Nogle forsikringsselskaber bruger vores udtalelse som voldgift i deres sager. Hvis det er tilfældet fremgår det af forsikringsbetingelserne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har bemyndigelse til at afgive vejledende udtalelser efter arbejdsskadesikringslovens § 81 og efter erstatningsansvarslovens § 10.

Om voldsoffersager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings center for private erstatningssager behandler også voldsoffersager. Det er Erstatningsnævnet, der beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en udtalelse i en voldsoffersag, og hvert år modtager vi omkring 200 voldsoffersager. Vores opgave er at undersøge de helbreds- og erhvervsmæssige følger af en personskade efter en voldsepisode.

Sådan behandler vi en voldsoffersag

Når vi modtager en voldsoffersag, indhenter vi de oplysninger, som er nødvendige for at kunne vurdere sagen. Der kan være tale om journaloplysninger fra egen læge, hospitaler, speciallægeerklæringer og sociale og økonomiske oplysninger fra kommunen og Skat.

Voldsoffersager er ofte komplicerede. For det første fordi voldsofferet kan være endda meget medtaget. Det tager tid, før personens helbred er så stabilt, at det kan lade sig gøre at vurdere det varige mén og tabet af erhvervsevne. For det andet kan voldsofferet have forskellige skader, som kræver, at forskellige lægespecialer vurderer de helbredsmæssige følger.

Ud fra sagens oplysninger fastsætter vi voldsofferets varige mén og tab af erhvervsevne. Vores udtalelser er vejledende og derfor ikke retligt bindende for sagens parter. Erstatningsnævnet følger dog størsteparten af vores udtalelser.

Denne side er senest ændret den 03. marts 2016