Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet nedenstående vejledning til brug for sager, der ønskes forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på en vejledende udtalelse. Følges disse vejledende retningslinier er der skabt en god mulighed for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigere kan påbegynde sagsbehandlingen.

Vejledningen er opbygget således, at første del omhandler, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ønsker spørgsmålene formuleret, mens anden del omhandler Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ønsker om akters indsendelse både generelt og i forhold til vurdering af mén, erhvervsevnetab og stationærtidspunkt.

Endelig er der et særskilt afsnit om indsendelse af retssager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Forelæggelse af spørgsmål for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter anmodning i medfør af Arbejdsskadesikringslovens § 81 og Erstatningsansvarslovens § 10 afgive udtalelse om personskade i private erstatningssager. Udtalelsen kan vedrøre en vurdering af:

 • méngraden

 • erhvervsevnetabet

 • stationærtidspunktet

Kompetence til at forelægge sager for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det er sagens parter, der kan anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en udtalelse. Det er ikke et krav, at skadelidte og skadevolder skal være enige i forelæggelsen.

Generelt om formulering af spørgsmål

Hvis der i forbindelse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af méngraden, erhvervsevnetabet eller stationærtidspunktet er behov for besvarelse af særlige spørgsmål, eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage højde for bestemte forhold, skal det fremgå af anmodningen.

Der skal dog altid angives en dato/periode for skaden og en beskrivelse af hændelsen/påvirkningen.

Det er en forudsætning for besvarelse af særlige spørgsmål, at de er: 

 1. konkrete - at spørgsmålene relaterer sig konkret til en vurdering af méngraden, erhvervsevnetabet eller stationærtidspunktet som følge af en personskade. Det påhviler derfor sagens parter at udpege de konkrete forhold, som de ønsker Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage stilling til. Hvis sagen ønskes vurderet på et bestemt grundlag, skal dette anføres i anmodningen. Det skal endvidere anføres, hvis sagen ønskes vurderet uden stillingtagen til årsagssammenhæng eller hvis Retslægerådets vurdering af årsagssammenhæng skal lægges til grund.

 2. klare - at spørgsmålene er klart formuleret, således at misforståelser undgås, og det tydeligt fremgår, hvad der ønskes vurderet.

 3. relevante - at spørgsmålene skal have sammenhæng med den personskade, der skal vurderes.

 4. omfattet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings kompetence - at spørgsmålene ikke lægger op til en bedømmelse, der ikke er omfattet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings kompetence. Det ligger f.eks. uden for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings område at besvare hypotetiske og teoretiske spørgsmål.

Indsendelse af akter

Generelt om indsendelse af akter

 • sagen indsendes i 1 eksemplar uden dubletter

 • der er vedlagt en bilagsfortegnelse over materialet med angivelse af bilagene i kronologisk orden forsynet med angivelse af navn (f.eks. læge/hospital) og datering (dato / tidsrum) af de enkelte bilag

 • de lægelige bilag holdes adskilt fra det øvrige sagsmateriale

 • bilagene ligger kronologisk efter datering

 • bilagene er læselige og komplette

Mén:

Ved vurderingen af ménet ønsker Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alle relevante lægelige oplysninger om skadelidtes helbredstilstand før skaden og de helbredsmæssige følger efter skaden. Det vil typisk dreje sig om:

Erhvervsevnetab:

Ved vurderingen af erhvervsevnetab ønsker Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alle relevante oplysninger om skadelidtes erhvervsmæssige situation før og efter skadestidspunktet. Det vil typisk dreje sig om:

 • oplysninger fra skadelidte om lønindtægt på skadestidspunktet

 • oplysninger om aktuelle erhvervsmæssige situation

 • lønoplysninger, ansættelsesvilkår, skånebehov m.v. fra arbejdsgiver(e)

 • oplysninger om arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller kontanthjælp, hvis arbejdet er midlertidigt opgivet

 • oplysninger om efterløn, førtidspension eller folkepension, hvis skadelidte har forladt arbejdsmarkedet

 • kommunale oplysninger, f. eks revalideringsakter eller pensionssagens akter

Stationærtidspunkt:

Ved vurdering af stationærtidspunktet ønsker Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alle relevante oplysninger om sygeperioden efter skaden. Det vil typisk dreje sig om:

 • oplysninger om sygemeldingsperiode

 • dato for genoptagelse af arbejdet

 • lægelige oplysninger, herunder oplysninger om eventuel operation

Retssager:

Ved vurdering af sager, der verserer ved domstolene ønsker Arbejdsmarkedets Erhvervssikring særligt oplyst, om sagen ønskes vurderet på det foreliggende grundlag. Derudover vil nedenstående materiale være relevant for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagen: 

 • Retslægerådets udtalelse og grundlaget for udtalelsen

 • retssagens processkrifter, så vidt det er muligt

 • dato for næste processkrift, så vidt det er muligt

 • dato for berammet hovedforhandling 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil supplere med yderligere oplysninger, såfremt det findes nødvendigt for at kunne vurdere sagen.

Her kan du se et eksempel på en anmodning og vilkår for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings besvarelse af spørgsmål som følge af Højesterets kendelser af sagt den 21. september 2007.

Denne side er senest ændret den 02. februar 2016